Mokinių elgesio taisyklės


1. Atsakingai vykdyti pagrindinę mokinio pareigą – stropiai mokytis, būti atidus ir aktyvus pamokų metu, sąžiningai atlikti užduotis.   

2. Atsinešti mokymuisi reikalingas priemones, pasiekimų ar pažymių knygelę.

3. Vadovėliai mokiniams išdalijami nemokamai mokyklos nustatyta tvarka. Mokinys, sugadinęs ar praradęs vadovėlį, atlygina už jį ir praranda teisę gauti naują vadovėlį (įsigyja iš knygyno už savo pinigus).

4. Mokiniai į mokyklą renkasi 7.50 val., nevėluoti į pamokas.

5. Pamokų bei kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos ar renginio rimties, reaguoti į mokytojo pastabas.

6. Iš pamokų išeiti tik informavęs klasės auklėtoją arba mokytoją, jeigu jų nėra - mokyklos administraciją ir gavęs leidimą.

7. Neatvykęs į mokyklą dėl ligos, pateikia gydytojo pažymą; kitos pamokų praleidimo priežastys išimtinais atvejais gali būti pateisinamos klasės vadovo, tėvų nuožiūra.

8. Susirgęs ar susižeidęs kreiptis į klasės auklėtoją ar mokytoją; kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą.

9. Mokinys, praleidęs pamoką, turi už ją atsiskaityti nustatyta tvarka.

10. Neatlikęs namų darbų, nepasiruošęs pamokai, informuoti mokytoją prieš pamoką.

11. Saugoti jam duotas mokymo priemones, vadovėlius, bibliotekos knygas. Už mokyklai padarytą žalą mokiniai (arba jų tėvai, globėjai) atsako įstatymų numatyta tvarka.

12. Mokiniai atsako už klasėje esantį inventorių ir mokymo priemones, tvarką, švarą visoje mokyklos teritorijoje: kabinetuose, koridoriuose, salėse, kieme.

13. Pagarbiai bendrauti su bendramoksliais, mokytojais, mokyklos darbuotojais.

14. Nenaudoti fizinės (muštis, stumdytis, spardyti) ir emocinės (pravardžiuoti, grasinti, ignoruoti) prievartos, nereketuoti, nevartoti necenzūrinių žodžių, nežaisti azartinių žaidimų, reaguoti į pastabas.

15. Mokiniai vilki švariais, tvarkingais ir estetiškais rūbais, atitinkančiais  kasdienį stilių, patogiais darbui pamokose, savo išvaizda nešokiruoti ir netrikdyti aplinkinių.

16. Kūno kultūros pamokose privaloma sportinė avalynė bei apranga, kuri nedėvima kitų pamokų metu, sporto salėje vykstančių pamokų metu trumpa sportinė apranga; technologijų pamokose privaloma speciali apranga (chalatai, prijuostės).

17. Draudžiama pamokose dėvėti striukes, paltus, juos privaloma laikyti spintelėse arba rūbinėje; nepalikti kišenėse pinigų bei kitų vertingų daiktų. Dingus drabužiams, nedelsiant kreiptis į klasės auklėtoją ar administraciją, už daiktus, mobiliuosius telefonus, paliktus kišenėse atsako pats mokinys.

18. Mokiniams draudžiama dėvėti kūną apnuoginančius, ypač ryškius, dėmesį atkreipiančius, gatvės stilių ir pažiūras demonstruojančius rūbus, ausinukus, grotuvus, kepures, avalynę, makiažą, manikiūrą, šukuosenas, sveikatai kenkiančius aksesuarus (apyrankes, auskarus lūpose, nosyje ar kitose veido dalyse, grandines).

19. Mokiniai gali būti skatinami: jiems skiriami padėkos raštai, organizuojamos nemokamos kelionės ir kt.

20. Mokiniams, nesilaikantiems mokinio elgesio taisyklių, taikomos drausminės priemonės: žodinis įspėjimas, pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, pokalbis Krizių prevencinėje grupėje (pildomas pokalbio lapas), tėvų iškvietimas į mokyklą, svarstymas pedagogų taryboje, dalyvaujant tėvams, gali būti pasiūlyta keisti mokymosi formą (nuo 14 m.), už piktybišką mokinio elgesio taisyklių pažeidinėjimą sulaukus 16 m. išskirtiniu atveju gali būti šalinamas iš mokyklos.

21. Mokiniams griežtai draudžiama pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu (jis turi būti išjungtas), ausinukais, triukšmauti, pažeidinėti mokykloje nustatytą tvarką, vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti, vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas, kvaišalus, smurtą bei pornografiją propaguojančią literatūrą ir reklaminę medžiagą, nenaudoti pirotechnikos priemonių; apie pastebėtus pažeidimus mokiniai informuoja mokytojus, administraciją.

22. Nesinešti į mokyklą ginklų, peilių, dujinių balionėlių, toksinių medžiagų, narkotikų, kitokių kvaišalų, alkoholinių gėrimų, kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų; garso įrašų, literatūros, žurnalų, kitų leidinių, propaguojančių žiaurų elgesį, smurtą, karą ar pornografiją.

23. Pertraukų ir pamokų metu neišeiti už mokyklos teritorijos ribų.

24. Laikytis saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.

25. Viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti savo mokyklai.
 

PATVIRTINTA
 Palangos ,,Baltijos” pagrindinės mokyklos
 direktoriaus 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr.18 R

 
 
Pamokų laikas
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.55 - 10.40
4. 10.55 - 11.40
5. 11.55 - 12.40
6. 12.50 - 13.35
7. 13.45 - 14.30