Bendroji dalis

Bibliotekos – informacinio centro (toliau Informacinio centro)  fondai yra mokyklos turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka.

Mokyklos Informaciniu centru turi teisę naudotis visi mokyklos mokiniai, darbuotojai, mokinių tėvai, buvę mokiniai.

Informacinis centras garantuoja kiekvienam skaitytojui teikiamos informacijosišsamumą, spaudinių ir kitų dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, prieinamumą.

Naudojimasis Informaciniu yra nemokamas, išskyrus paslaugas iš bibliotekos mokamų paslaugų sąrašo, kurį tvirtina mokyklos direktorius vadovaudamasis Kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. IV-502.

Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo organizavimas

Mokyklos bendruomenės nariai bei kiti asmenys, norėdami naudotis spaudiniais ir kitais dokumentais, privalo užsiregistruoti.

Registruodamiesi asmenys (ne mokyklos bendruomenės nariai) pateikia pasą ar kitą dokumentą, iš kurio išrašomos žinios, reikalingos skaitytojo formuliarui.

Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.

Mokyklos Informacijos centre mokiniai gali būti registruojami pagal mokymo įstaigos patvirtintą mokinių sąrašą.

Skaitytojai ir lankytojai įtraukiami į apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai“ (LST 1403:1995).

Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo tvarka

Naujai gauti, didelę paklausą turintys leidiniai išduodami ne ilgesniam kaip 7 dienų laikotarpiui.

Skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau kaip  5 spaudinius ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, mokomoji literatūra (vadovėliai, atlasai, žemėlapiai ir kt.) išduodami vieneriems mokslo metams.

Reti ir vertingi informaciniai leidiniai, kartografiniai, vaizdiniai, elektroniniai dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik Informaciniame centre.

Skaitytojo prašymu, naudojimosi spaudiniais terminas du kartus gali būti pratęstas, jei jų nereikalauja kiti skaitytojai.

Laikiniems skaitytojams ribojamas išduodamų spaudinių skaičius.

Paskutinę mėnesio darbo dieną skaitytojai neaptarnaujami (išskyrus nenumatytus atvejus). Ši diena skiriama patalpų ir fondo valymui, kitiems bibliotekos vidaus darbams.

Vykstant pamokoms ar kitiems renginiams Informaciniame centre mokiniai, mokyklos bendruomenės nariai neaptarnaujami.

Spaudinių ir kitų dokumentų išdavimas įtrauktas į apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai“ (LST 1403:1995).

Skaitytojo teisės

Gauti iš Informacinio centro fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimuisi namuose arba skaityklose.

Gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas.

Užsakyti Informaciniame centre nesančius spaudinius per tarpbibliotekinį abonementą iš kitų šalies ir užsienio bibliotekų.

Pateikti užklausą žodžiu, raštu, ar elektroniniu paštu.

Užsakyti leidinių kopijas.

Lankytis Informaciniame centre rengiamose parodose ir kituose renginiuose.

Pareikšti savo nuomonę raštu ar žodžiu apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas.

Skaitytojo pareigos

Tausoti ir saugoti Informacinio centro spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti Informacinio centro inventoriaus.

Neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei spaudiniai ir kiti dokumentai neįrašyti į skaitytojo formuliarą.

Informacinio centro atviruose fonduose esančiais spaudiniais ir kitais dokumentais naudotis tik tose patalpose.

Nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą.

Neardyti, nekeisti bibliotekos fondų sustatymo tvarkos.

Pasikeitus asmens dokumentų duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ir pan.), nedelsiant informuoti bibliotekininką.

Informacinio centro patalpose laikytis tvarkos: netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkams.

Skaitytojo atsakomybė

Už  pamestas ar sugadintas knygas ir vadovėlius skaitytojas moka sumą, lygiavertę knygos vertei arba privalo pakeisti tokiu pat ar Informacinio centro vedėjos pripažintu lygiaverčiu leidiniu.

Už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba nepataisomai sugadintus spaudinius ir kitus dokumentus atsako tėvai (globėjai, rūpintojai).

Baigęs mokyklą arba dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys ir iš darbo išeinantis mokyklos darbuotojas, privalo atsiskaityti su Informaciniu centru.

Tyčia sugadinęs Informacinio centro turtą, privalo atlyginti padarytą žalą, o įvykdęs kitus naudojimosi Informaciniu centru taisyklių pažeidimus, skaitytojas įspėjamas dėl netinkamo elgesio (gali būti informuota darbovietė, mokymo įstaiga, tėvai (globėjai, rūpintojai)).

Informacinio centro skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems Informacinio centro nustatytą tvarką, mokyklos direktoriaus įsakymu terminuotam laikui gali būti atimta teisė naudotis Informaciniu centru.

Skaitytojo darbo su kompiuteriais (IT) tvarka

Informacinio centro kompiuteriai yra mokyklos turtas, kuriuo gali naudotis visi  mokiniai, darbuotojai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), buvę mokiniai.

Darbui prie kompiuterių pirmumo teisę turi:

mokytojai, norintys vesti pamoką, neformaliojo ugdymo užsiėmimus;

mokiniai su mokytojo rekomendacija;

mokiniai, rengiantys projektus, rašantys referatus ir kt.

Kompiuteriai naudojami tik mokymo ir mokymosi tikslams. Draudžiama kompiuterį naudoti žaidimams, internete naršyti neetiškus puslapius, parsisiųsdinti ir įdiegti įvairiausias programas (žaidimus, muziką) be leidimo, naudotis savo informacijos kaupikliais (išskyrus tuo atveju, jeigu mokinys atėjo su konkrečia mokytojo užduotimi).

Prie vieno kompiuterio dirba tik vienas skaitytojas, išskyrus pamokas.

Kompiuteriu dirbama tik 15 min., o esant reikalui laikas gali būti pratęsiamas.

Pradinių klasių mokiniai gali naudotis kompiuteriais tik prižiūrimi bibliotekininkės ar mokytojos.

Visos iškilusios darbo su kompiuteriais problemos sprendžiamos su bibliotekininkėmis.

Laikytis tylos, tvarkos ir darbo saugos, nekalbėti mobiliaisiais telefonais.

Informacijos nepalikti ant darbalaukio (nes tvarkant kompiuterius iš darbalaukio informacija ištrinama).

Nekeisti darbalaukio fono, neįdiegti (ir neištrinti) programų be darbuotojo leidimo, savavališkai nejunginėti technikos priemonių.

Baigus darbą kompiuterizuota darbo vieta paliekama tvarkinga.

Naudojimosi mokyklos bibliotekos skaitykla tvarka

Informaciniame centre gali vykti pamokos, egzaminai, posėdžiai, rajoniniai ir respublikiniai seminarai, konferencijos ir kiti renginiai, suderinus su mokyklos direktoriumi.

Informaciniame centre galima naudotis esančia technika: kompiuteriais, stacionariu kompiuteriniu, multimedia projektoriumi, spausdintuvais, ir kt. (technika).

Darbui Informaciniame centre mokytojai, renginių organizatoriai (toliau organizatoriai) užsiregistruoja iš anksto, pažymėdami, kokią techniką renginyje naudos.

Pirmenybę Informaciniame centre vesti pamokas, užsiėmimus turi tie mokytojai, kurie naudoja IT.

Prieš renginį ir po jo Informacinį centrą sutvarko asmuo, užsiregistravęs organizuoti renginį.

Jei Informaciniame centre vyksta renginys, tai organizatoriaus reikalavimu kitiems lankytojams dirbti prie kompiuterių neleidžiama.

Visi Informacinio centro lankytojai privalo tausoti techniką, inventorių, netrukdyti dirbti kitiems, apie pastebėtus technikos gedimus pranešti bibliotekos darbuotojui.

Informaciniame centre naudotis kompiuteriais (internetu) galima suderinus su bibliotekininke darbo tikslus ir laiką, užsiregistravus registracijos žurnale.

Mokinių atsiskaitymas su informaciniu centru

Mokiniai, išeinantys iš mokyklos mokslo metų eigoje arba jiems pasibaigus, turimus vadovėlius (mokymo priemones), kitus spaudinius grąžina juos išdavusiems mokytojams, bibliotekininkams, kurie pasirašo išeinančio mokinio atsiskaitymo lape pagal pateiktą formą.

Asmens dokumentai išeinantiems iš mokyklos (taip pat ir ją baigusiems) išduodami tik tuomet, kai į raštinę pateikiamas nustatytos formos atsiskaitymo lapas su atskirus dalykus mokiusių mokytojų , bibliotekos darbuotojų parašais.

Vadovėliai išduodami vasarai (papildomam mokymuisi) už piniginį užstatą.