formuoti mokinių dorinę, tautinę, pilietinę, patriotinę, kultūrinę ir socialinę brandą;

ugdyti mokinių pagarbą tėvams, mokytojams, kalbai, kultūrai, etninėms vertybėms;

ugdyti mokinių talentus ir gabumus;

formuoti ir įgyvendinti mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius arba nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir bendrąsias bei atnaujintas programas;

teikti bendrąjį pradinį ir pagrindinį  išsilavinimą;

sudaryti mokiniams saugias ir sveikas ugdymo sąlygas;

teikti mokiniams socialinio, specialiojo pedagogų ir psichologo pagalbą;

užtikrinti informacinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams;

sudaryti sąlygas ir užtikrinti sveikatos priežiūrą mokykloje;

vykdyti mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklės įsivertinimą;

suteikti galimybę rinktis švietimo programas, organizuoti savarankišką mokymąsi;    

atsakyti už švietimo kokybę, laiduoti programų turinio lankstumą ir variantiškumą, programos turinio ir jo perteikimo būdų dermę, individualizuotų programų ir mokinių poreikių bei gebėjimų, vykdomų programų ir valstybės nustatytų išsilavinimo bei kvalifikacijų standartų atitikimą;

nustatyti mokymosi pasiekimų vertinimo sistemą ir būdus, padedančius mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą ir nustatyti jo pasiekimus;

užtikrinti mokymosi aplinkos atitikimą higienos normoms, mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus;

reguliuoti mokinių mokymosi krūvius pagal higienos normas (tvarkaraščiai, kontrolinių ir namų darbų skyrimas, vadovėliai ir kt.);

dalyvauti šalies ir tarptautiniuose švietimo projektuose, ugdymo pasiekimų tyrimuose ir tikrinimuose ir juos vykdyti;

rengti strateginius, bendruosius, metinius veiklos planus ir programas bei Mokyklos ugdymo plano projektą;

vesti pamokų lankomumo apskaitą ir užtikrinti mokinių lankomumą, informuoti tėvus apie mokyklos nelankančius jų vaikus, bendradarbiauti su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, nepilnamečių reikalų inspekcija ir kitomis, su mokyklos veikla susijusiomis, institucijomis;

teikti specialiąją pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių integravimo sistemą, taikyti įvairias integravimo formas;

specialiųjų poreikių mokinius ugdyti pagal jiems paskirtas ugdymo programas klasėse, grupėse, individualiai namuose ir teikti reikiamą visų specialistų pagalbą;

organizuoti mokiniams pailgintos dienos grupės veiklą;

sudaryti sąlygas mokinių saviugdai ir saviraiškai, organizuoti neformalųjį ugdymą pagal mokinių poreikius, derinti papildomąją veiklą su Savivaldybės neformaliojo ugdymo mokyklomis, pagal poreikius neformalųjį ugdymą derinti su bendruoju lavinimu;

gali teikti tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas (pailgintos dienos grupės, popamokinės neformaliojo ugdymo, studijų, klubų, būrelių, ekskursijų ir kt.). Mokesčio dydį už šias paslaugas nustato Palangos miesto savivaldybės taryba;

vykdyti teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevenciją, sudaryti prevencinio darbo grupes, užtikrinti efektyvią jų veiklą;

padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinti kompiuterinio raštingumo pradmenis, įkurtame informacijos centre-bibliotekoje sudaryti sąlygas mokinių ir mokytojų veiklai, teikti visokeriopą informacinę pagalbą;

aprūpinti mokinius nemokamais vadovėliais, užtikrinti jų kokybišką naudojimą, atitikimą bendrosioms programoms; bibliotekoje kaupti programinę ir papildomą literatūrą; suteikti galimybę mokiniams ir mokytojams kasdien susipažinti su periodiniais leidiniais mokyklos skaitykloje;

užtikrinti saugias, higienos normas atitinkančias darbo sąlygas;

organizuoti ir vykdyti patikrinamuosius darbus nustatyta tvarka, periodiškai supažindinti su jų vykdymo instrukcijomis ir programomis visas suinteresuotas Mokyklos bendruomenės grupes;

sudaryti su mokiniais (arba jų teisėtais atstovais) rašytines sutartis, vykdyti jose fiksuotus įsipareigojimus;

išduoti mokiniams nustatytos formos pažymėjimus;

tvarkyti mokinių duomenų bazę.