Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas  Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis bruto darbo užmokestis Vidutinis mėnesinis nustatytasis bruto darbo užmokestis
2022-09-01 už 2022 m., Eur. už 2023 m., 1 ketv.Eur.
1 Direktorius 1 3753 4676
2 Direktoriaus pavaduotojai 3,5 2198 2886
3

Pagalbos mokiniui specialistai  (soc.pedagogas,psichologas,
spec.ped.,logopedas)

6,95 1721 1929
4 Mokytojai 53,16 1638 1839
5 Specialistai 15,55 1448 1645
6 Kvalifikuoti darbuotojai 31,68 1062 1163
7  Nekvalifikuoti  darbuotojai 23,25 730 840