Bendrosios nuostatos

1.1. Popamokinių renginių organizavimo Palangos „Baltijos“  pagrindinės mokyklos tvarkos aprašas remiasi Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. A1-678, nuostatomis.

1.2. Popamokinių renginių organizavimo Palangos „Baltijos“  pagrindinės mokyklos tvarkos apraše nustatyti popamokinių renginių mokykloje tikslai, principai, ugdomosios kompetencijos, organizavimo tvarka bei vykdymas, rezultatas, finansavimas.

1.3. Renginiai įrašomi į mokyklos metinės veiklos planą nurodant pavadinimą, vietą, datą, atsakingą mokytoją, kuris direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už neformalųjį ugdymą, pateikia renginio planą (scenarijų).

1.4. Popamokiniai renginiai organizuojami taip, kad nebūtų trikdomas formaliojo ugdymo procesas. Pamokų metu gali būti organizuojami su ugdymo procesu, mokymo programomis susiję mokyklos bei miesto ar respublikos renginiai: olimpiados, konkursai, varžybos, integruoti projektai.

Renginių tikslai ir uždaviniai

TIKSLAI:

2.1. Renginių organizavimo mokykloje tikslas – ugdant kompetencijas, formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

2.2. Skatinti mokinius domėtis mokslu, menu, kultūra, sportu, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias, sudaryti sąlygas saviraiškai ir asmenybės vystymuisi.

2.3. Ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, formuoti ir stiprinti bendražmogiškų vertybių sistemą.

2.4. Ugdyti bendradarbiavimo, projektinio darbo gebėjimus.

UŽDAVINIAI:

2.5. Plėtoti mokinių ugdymo (-si) mokykloje kryptis ir formas, gerinti užimtumo kokybę.

2.6. Telkti vietos bendruomenę ir socialinius partnerius, plėtoti galimybes rūpintis mokinių socializacija.

2.7. Sudaryti mokyklos mokiniams socialiai teisingas saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes.

2.8. Ugdyti sveiką vaikų ir jaunimo gyvenseną ir psichologinį vaikų ir jaunimo atsparumą žalingiems aplinkos veiksniams.

Renginių organizavimo principai

3.1. Aktualumo principas – popamokinių renginių pasiūla skirta socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti.

3.2. Kontekstualumo principas – popamokiniai renginiai siejami su krašto ūkinės, socialinės, kultūrinės raidos kontekstu, kartu su juo atsinaujina pagal nuolat kintančias visuomenės reikmes.

3.3. Demokratiškumo principas – mokytojai, tėvai ir vaikai yra neformaliojo ugdymosi proceso kūrėjai, kartu identifikuoja poreikius.

3.4. Prieinamumo principas – sudaromos visos sąlygos mokinio kompetencijoms ugdytis per pasirinktą popamokinę veiklą. Siūlomos popamokinės veiklos būdai yra prieinami visiems mokiniams pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį.

3.5. Individualizavimo principas – mokiniai įtraukiami į popamokinę veiklą pagal kiekvienam iš jų reikalingą kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus.

3.6. Savarankiškumo principas – vaikai laisvai renkasi tinkamiausias popamokines veiklas kompetencijoms ugdyti, dalyvauja jose savo noru ir niekieno neverčiami.

3.7. Informavimo formą pasirenka mokykla.

3.8. Veiksmingumo principas – organizuojant popamokinius renginius siekiama geros kokybės rezultatų sumaniai ir taupiai naudojant turimus išteklius, nuolat vertinant, analizuojant ir planuojant veiklą, remiantis veiksminga vadyba – tinkamais ir laiku priimamais sprendimais.

Renginių metu ugdomos kompetencijos

4.1. Asmeninės – savęs pažinimo, savistabos, pasitikėjimo savimi, savęs vertinimo, savianalizės, saviraiškos, sveikos gyvensenos, atsakomybės už savo veiksmus.

4.2. Edukacinės – savarankiško mokymosi bei informacijos valdymo, mokymosi visą gyvenimą, informacijos gavimo, jos analizavimo bei panaudojimo, mąstymo lankstumo (loginio, kritinio – probleminio, kūrybinio).

4.3. Socialinės – bendravimo ir bendradarbiavimo, darbo komandoje, demokratinių struktūrų ir procedūrų išmanymo, sprendimų priėmimo, konfliktų sprendimo, lygių galimybių įsisąmoninimo, ekologinės savimonės.

4.4. Profesinės – specifinių sričių žinių, gebėjimų ir įgūdžių, supratimo apie šiuolaikinę darbo rinką, požiūrio į veiklos kokybę.

Renginių organizavimas ir vykdymas

5.1. Renginiai organizuojami ir vykdomi pagal Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos mokslo metų veiklos programą, patvirtintą mokyklos direktoriaus įsakymu.

5.2. Kiekvienas mokytojas, planuodamas renginį, suderina su metodine grupe, pavaduotojui neformaliajam ugdymui pateikia renginių planus, kurie įtraukiami į mokyklos veiklos programą.

5.3. Renginio, kuris neįtrauktas į Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos mokslo metų veiklos programą, patvirtintą mokyklos direktoriaus įsakymu, organizatorius ne vėliau kaip prieš savaitę (jeigu renginiui reikalinga aktų arba sporto salė – ne vėliau kaip prieš mėnesį) praneša direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui neformaliajam ugdymui apie numatomą renginį, pateikia renginio scenarijų, informaciją apie renginio trukmę, reikalingas patalpas. 

5.4. Renginius organizuoja pavaduotojas neformaliajam ugdymui, atskiri mokytojai,  mokytojų metodinės grupės:

5.4.1. Pavaduotojas neformaliajam ugdymui talkinant kolegoms bei mokiniams organizuoja tradicinius renginius – Rugsėjo 1-osios šventę, Baltijos globos dieną, Gimtojo miesto dieną, Mokytojų dieną, šv. Kalėdų ir naujametinius renginius, Kaziuko mugę, Kūrybos dienos, dešimtokų paskutinio skambučio, mokslo metų pabaigos šventes;

5.4.2. Muzikos, choreografijos mokytojams vadovaujant mokiniai dalyvauja mokyklos, miesto ir šalies koncertuose, konkursuose, projektuose; 

5.4.3. Socialinių mokslų mokytojai organizuoja pilietines akcijas, valstybinių datų paminėjimus;

5.4.4. Kūno kultūros mokytojai organizuoja sporto renginius, mokyklos mikrorajono sporto šventes;

5.4.5. Technologijų, dailės mokytojams vadovaujant mokiniai dalyvauja įvairiose miesto rengiamose parodose, akcijose, projektuose bei organizuoja parodas, projektus mokykloje;

5.4.6. Dorinio ugdymo mokytojai organizuoja dorinio ugdymo savaitę ar dienas, tolerancijos ugdymo ir kt. projektus;

5.4.7. Dalykų mokytojai ir metodinės grupės organizuoja dalykines savaites, mokinių tiriamųjų ir mokslinių darbų konferencijas, miesto olimpiadų ir konkursų pirmuosius turus;

5.4.8. Prevencinius renginius organizuoja socialinis pedagogas, talkinant prevencinio darbo grupės nariams bei kitiems kolegoms;

5.4.9. Klasės auklėtojai organizuoja  renginius pagal savo veiklos planą,  padeda auklėtiniams pasiruošti mokykloje organizuojamiems renginiams;

5.4.10. Mokslo metų pabaigoje pagal ugdymo planą koncentruotų dienų, skirtų kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai, renginius organizuoja klasės auklėtojai, koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui.  

5.5. Mokamų kultūrinių renginių organizatoriai ir atvykstantys meno kolektyvai renginių organizavimo klausimus derina su mokyklos direktoriaus pavaduotoju neformaliajam ugdymui.

5.6. Mokiniams (Mokinių tarybai) pageidaujant organizuoti diskoteką prašoma mokyklos administracijos leidimo ir klasių auklėtojų pritarimo.

5.7. Už mokinių saugumą kitų mokyklos renginių metu atsako organizatoriai ir klasės auklėtojai.

5.8. Už mokinių saugumą renginiuose už mokyklos ribų atsako lydintys mokytojai, kurių sąrašas tvirtinimas direktoriaus įsakymu.

Bendrieji reikalavimai renginiams

6.1. Renginiai mokykloje vyksta ne vėliau kaip iki 20 val.

6.2. Į mokykloje organizuojamas diskotekas įleidžiami tik mokyklos mokiniai, kultūringi, tvarkingai apsirengę, neapsvaigę nuo  kvaišalų.

6.3. Svetimi asmenys į renginius neįleidžiami, jei to nenumato renginio scenarijus.

6.4. Renginio organizatoriai prieš renginį ir po jo sutvarko patalpas.

6.5. Renginio metu, pastebėjus mokinių elgesio normų pažeidimus (alkoholio vartojimą, rūkymą ir kt.), tokie mokiniai pašalinami iš renginio; išskirtinais atvejais renginys nutraukiamas, informuojami tėvai.

Renginių finansavimas

7.1 Mokinių rajoninių, zoninių, respublikinių sporto varžybų organizavimo išlaidas planuoja ir apmoka Palangos Švietimo skyrius ir Palangos sporto centras.

7.2. Mokinių zoninių, respublikinių olimpiadų, konkursų, švenčių, konferencijų, akcijų išlaidas planuoja ir apmoka  Palangos Švietimo skyrius.

7.3. Mokinių vežimo į ne mieste vykstančius renginius išlaidas planuoja ir pagal galimybes apmoka mokykla.

7.4. Mokyklos renginių organizavimo išlaidas planuoja ir pagal galimybes apmoka mokykla, organizatoriams pateikus paraiškas. Po renginio organizatoriai pateikia pavaduotojui neformaliajam ugdymui ataskaitą pagal nustatytą formą apie lėšų panaudojimą.

7.5. Pažintinės veiklos renginius finansuoja mokykla pagal Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. A1-1161 bendrojo lavinimo mokyklų pažintinės veiklos lėšų naudojimo tvarką, organizatoriams pateikus paraiškas. Organizatoriai pateikia ataskaitas apie lėšų panaudojimą pavaduotojui neformaliam ugdymui.

7.6. Atvykstančių menininkų ir meno kolektyvų koncertai bei renginiai gali būti mokami.

Renginių rezultatas

8.1. Mokinys įgis kompetencijų, būtinų asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui.

8.2. Įgytos kompetencijos turės tiesioginės įtakos sėkmingam mokinio ugdymui (-si) formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje.

8.3. Įgytos kompetencijos padės mokiniui tapti brandžia asmenybe, gebančia atsakingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje, visuomenėje bei įsitvirtinti darbo rinkoje.

8.4. Savarankiškos, kryptingai motyvuotos asmenybės gebės kurti bendruomeniškumą skatinančią aplinką ir į ją įtrukti daugiau visuomenės narių.