Bendrosios nuostatos

Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarka nustato bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, jų komplekto dalių, mokymo priemonių ir literatūros įsigijimą, mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams, mokymo priemonėms panaudojimą, informacijos apie vadovėlius, mokymo priemones, literatūrą pateikimą.

Vadovėliai, jų komplektų dalys, mokymo priemonės užsakomi ir įsigyjami vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu (Nr. ISAK-1051, 2009 m. gegužės 19 d.)  patvirtintu „Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašu.

Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Bendrojo lavinimo dalyko vadovėlis (toliau vadovėlis) – daugkartinio naudojimo spausdintas ( arba jo elektroninis, audiovizualinis atitikmuo)bendrojo lavinimo dalyko mokymo(si)šaltinis, skirtas konkrečios klasės (klasių, amžiaus grupės, mokymosi pakopos) mokiniams, vadovėlį gali sudaryti kelios jo dalys.

Galiojančių vadovėlių sąrašas – visų patvirtinimo žymą turinčių Lietuvoje išleistų vadovėlių ir ekspertų komisijų rekomenduotų naudoti užsienyje išleistų vadovėlių sąrašas.

Galimų įsigyti vadovėlių sąrašas – patvirtinimo žymą turinčių Lietuvoje išleistų vadovėlių ir ekspertų komisijų rekomenduotų užsienyje išleistų vadovėlių, kuriuos galima pirkti už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams, sąrašas, sudarytas pagal ekspertų komisijų ir leidėjų/tiekėjų siūlymus.

Vadovėlių komplektas – mokymo(si) šaltinių komplektas, skirtas konkrečiai klasei, klasėms, amžiaus grupėms, mokymosi pakopoms. Komplektą gali sudaryti šios dalys: vadovėlis, knyga mokytojui, pratybų sąsiuviniai, chrestomatijos, skaitiniai, uždavinynai, žinynai.

Galiojančių mokomųjų kompiuterinių priemonių sąrašas – mokomųjų kompiuterinių priemonių (toliau MKP), turinčių patvirtinimo žymą, sąrašas.

Rekomenduojamų įsigyti mokomųjų kompiuterinių priemonių sąrašas – ekspertų komisijų rekomenduotų įsigyti Lietuvoje ir užsienyje išleistų MKP sąrašas

Literatūra – ugdymo procesui reikalinga programinė, informacinė, mokslo populiarioji, vaikų, metodinė literatūra.

Mokymo priemonės – ugdymo procese naudojamos vaizdinės, techninės, demonstracinės, laboratorinės priemonės, prietaisai, medžiagos, mokomosios kompiuterinės priemonės.

Specialiosios mokymo priemonės – specialiųjų poreikių mokinių ugdymui naudojamos originaliosios ar pritaikytos mokymo priemonės.

Rekomenduojamų įsigyti specialiųjų mokymo priemonių sąrašas – ekspertų komisijų rekomenduotų įsigyti Lietuvoje ir užsienyje išleistų specialiųjų mokymo priemonių sąrašas.

Vadovėlis, pritaikytas specialiųjų poreikių mokiniams(toliau pritaikytas vadovėlis) – bendrojo lavinimo dalyko vadovėlis (išskyrus vadovėlį specialiųjų poreikių mokiniams), pritaikytas specialiųjų poreikių mokiniams atsižvelgiant į jų specialiuosius ugdymosi poreikius, kylančius dėl turimų sutrikimų.

Vadovėlių įsigijimas

Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams, įsigyjami tik vadovėliai įrašyti į 2010-04 29 m. švietimo ir mokslo ministerijos galimų įsigyti vadovėlių sąrašą.

Mokinio krepšelio lėšos, skirtos vadovėliams, negali būti naudojamos pratybų sąsiuviniams įsigyti.

Vadovėliams įsigyti be mokinio krepšelio lėšų gali būti naudojamos lėšos iš mokyklos, savivaldybės ir valstybės biudžetų ir labdaros.Vadovėlių įsigijimui pasirenkamas mokyklą aptarnaujantis knygynas arba užsakoma tiesiogiai iš leidyklų.

Mokykla su pasirinktu knygynu ar leidykla pasirašo sutartį, kurioje nurodomas dalinis ir galutinis atsiskaitymai, prekių pristatymo terminai.

Vadovėlių užsakymo eiga

Mokyklos bibliotekininkė supažindina mokyklos metodinių būrelių pirmininkus su Galiojančių bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių sąrašu, informuoja metodinių būrelių pirmininkus apie esamą vadovėlių fondą, mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams įsigyti.

Metodinių būrelių pirmininkai supažindina metodinio būrelio narius su bibliotekininkės pateikta informacija. Metodinis būrelis, išanalizavęs poreikius, vadovėlių paklausos duomenis pateikia mokyklos bibliotekai.

Mokyklos bibliotekininkė, apibendrinusi metodinių būrelių pateiktus užsakymo duomenis iki 2011 – 04 -15 duomenų suvestinę pateikia mokyklos direktoriui.

Mokyklos direktorius teikia mokyklos tarybai.

Iki 2011-01-16 už vadovėlių įsigijimą atsakinga bibliotekos darbuotoja pateikia Švietimo skyriaus specialistei ataskaitą apie mokyklos įsigytus vadovėlius, vadovėlių komplektų dalis.

Pratybų sąsiuvinius pagal mokytojų rekomendacijas mokiniai įsigyja patys.

Vadovėlių išdavimas ir surinkimas

„Baltijos“ pagrindinėje  mokykloje vadovėliai išduodami ir surenkami pagal nustatytą tvarką.

Vadovėlių skolinimasis ir skolinimas kitoms mokykloms

Mokiniui atvykus į mokyklą mokslo metų eigoje, esant vadovėlių trūkumui, mokykla vadovėlius skolinasi iš kitų miesto mokyklų.

Mokymo priemonių įsigijimas

Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas mokymo priemonėms, galima įsigyti:

Vadovėlių, įrašytų Galiojančių vadovėlių sąraše.

Užsienyje išleistų vadovėlių užsienio kalbai mokytis.

Specialiųjų mokymo priemonių.

Priešmokyklinio ugdymo priemonių.

Vadovėlį papildančių mokymo priemonių (išskyrus pratybų sąsiuvinius).

Mokytojo knygų.

Ugdymo procesui reikalingos literatūros.

Skaitmeninių mokymo priemonių.

Daiktų, medžiagų ir įrangos (dalyko mokymui ir mokymuisi reikalingų darbo, kūrybos, informacinių ir vaizdinių priemonių).

Mokinio krepšelio lėšų, skirtų mokymo priemonėms įsigyti, negalima naudoti pratybų sąsiuviniams įsigyti.

Mokymo priemonėms įsigyti be mokinio krepšelio lėšų gali būti naudojamos lėšos iš mokyklos, savivaldybės ir valstybės biudžetų, labdaros.

Mokymo priemones mokykla įsigyja savarankiškai.

Mokymo priemonių užsakymo eiga

Kiekvienas mokytojų metodinis būrelis pateikia argumentuotus pageidavimus dėl mokymo priemonių, reikalingų ugdymo procesui, įsigijimo.

Metodinio būrelio pirmininkas pageidavimus dėl mokymo priemonių užsakymo pateikia bibliotekos vedėjai. Bibliotekos vedėja suvestinę pateikia mokyklos direktoriaus pavaduotojui atsakingam už mokymo priemonių įsigijimą.

Metodinėje taryboje patvirtintas mokymo priemonių sąrašas (vadovėlių komplekto dalių, literatūros, kartografinių, kompiuterinių, garso/vaizdo dokumentų) perduodamas mokyklos bibliotekos darbuotojams. Mokyklos biblioteka užsako ir apskaito vadovėlių komplekto dalis, literatūrą, kartografinius, kompiuterinius, garso/vaizdo dokumentus.

Metodinėje taryboje patvirtintas mokymo priemonių sąrašas (techninių, demonstracinių, laboratorinių priemonių, prietaisų, medžiagų) perduodamas direktoriaus pavaduotojui.  Direktoriaus pavaduotojas atsakingas už mokymo priemonių įsigijimą užsako ir apskaito technines, demonstracines, laboratorines priemones, prietaisus, medžiagas.

Mokyklos bibliotekos vedėja parengia ataskaitą apie įsigytas mokymo priemones: vadovėlių komplekto dalis, literatūrą, kartografinius, kompiuterinius, garso/vaizdo dokumentus.  Ataskaitą pateikia direktoriaus pavaduotojui.

Literatūros įsigijimas

Literatūrą mokykla įsigyja savarankiškai.

Literatūros įsigijimui gali būti naudojamos mokinio krepšelio lėšos mokymo priemonėms įsigyti, lėšos iš mokyklos, savivaldybės ir valstybės biudžetų, labdaros.

Sąrašus literatūros įsigijimui tvirtina mokyklos direktorius.

Atsakomybė

„Baltijos“ pagrindinėje mokykloje už vadovėlių užsakymą, apskaitą, pirkimą, ataskaitų parengimą atsakinga mokyklos bibliotekos darbuotoja Daiva Šimkevičienė.

Už mokymo priemonių pirkimą ( išskyrus technines), apskaitą, ataskaitų parengimą atsakinga bibliotekos vedėja D. Navickienė.

Metodinių būrelių pirmininkai atsakingi, kad laiku būtų apsvarstyti ir bibliotekos vedėjai pristatyti metodinių būrelių pageidavimai dėl mokymo priemonių, literatūros įsigijimo. Metodinių būrelių pirmininkai atsakingi, kad bibliotekai laiku būtų pateikti pageidavimai dėl vadovėlių užsakymo.