Bendrosios nuostatos

1. Mokyklos pavadinimas:

1.1. visas mokyklos pavadinimas – Palangos „Baltijos” pagrindinė mokykla;

1.2. sutrumpintas mokyklos pavadinimas – „Baltijos” pagrindinė mokykla (toliau tekste – Mokykla).

2. Mokyklos įsteigimo data – Palangos miesto Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1989 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. 50 „Dėl miesto naujų mokyklų”.

3. Mokyklos veiklos pradžios data – 1989 m. rugsėjo 1 d.

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, kodas 680, priklausomybė – savivaldybės, kodas – 20.

5. Mokyklos grupė –  bendrojo lavinimo mokykla, kodas – 3120.

6. Mokyklos tipas –  pagrindinė mokykla, kodas – 3123.

7. Mokyklos buveinė: Sodų g. 50, LT–00148 Palanga.

8. Mokymo kalba – lietuvių.

9. Mokyklos steigėjas – Palangos miesto savivaldybė, identifikavimo kodas – 111101343,  adresas –  Vytauto g. 112, LT – 00153 Palanga.

10. Mokymo forma – dieninė, savarankiškas mokymasis ir mokymas namuose.

11. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kodas – 85.

12. Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10.

13. Kitos veiklos rūšys:

13.1. poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla;

13.2. vaikų poilsio stovyklų veikla;

13.3. kompiuterių nuoma;

13.4. ekskursijų organizatorių veikla;

13.5. sportinis ir rekreacinis švietimas;

13.6. kultūrinis švietimas;

13.7. švietimui būdingų paslaugų veikla;

13.8. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

13.9. bibliotekų, archyvų muziejų ir kita kultūrinė veikla;

13.10. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

13.11. kitų maitinimo paslaugų teikimas;

13.12. sporto įrangos nuoma.

14. Mokykla išduoda šiuos išsilavinimo pažymėjimus:

14.1. mokymosi pasiekimų pažymėjimą, kodas – 2055;

14.2. pažymėjimą, kodas – 2058;

14.3. pradinio išsilavinimo pažymėjimą, kodas –  1001;

14.4. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, kodas  – 2002;

14.5. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą – 2701;

14.6. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, kodas – 1701.

15. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos vaiko teisių konvencija, Lietuvos

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Palangos miesto savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais bei nurodymais ir šiais nuostatais.

Mokyklos tikslai ir uždaviniai

16. Mokyklos tikslai:

16.1. išugdyti kiekvienam jaunuoliui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinti gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikišką, socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą;

16.2. perteikti tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, laiduoti sąlygas brandžiai asmens tautinei savimonei, dorinei, estetinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis;

16.3. sudaryti sąlygas įgyti demokratijos pagrindus, formuoti gebėjimus ir patirtį, būtiną asmeniui kaip Lietuvos piliečiui, Europos ir pasaulio bendrijos, daugiakultūrės visuomenės nariui.

17.    Mokyklos uždaviniai:

17.1. pradinio ugdymo – suteikti mokinių dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti mokiniui pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą;

17.2. pagrindinio ugdymo – suteikti mokiniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau;

17.3. specialiojo ugdymo – padėti specialiųjų poreikių mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą, įveikti socialinę atskirtį.

Mokyklos funkcijos

18. Mokyklos funkcijos:

18.1. formuoti mokinių dorinę, tautinę, pilietinę, patriotinę, kultūrinę ir socialinę brandą;

18.2. ugdyti mokinių pagarbą tėvams, mokytojams, kalbai, kultūrai, etninėms vertybėms;

18.3. ugdyti mokinių talentus ir gabumus;

18.4. formuoti ir įgyvendinti mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius arba nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus

ir bendrąsias bei atnaujintas programas;

18.5. teikti bendrąjį pradinį ir pagrindinį  išsilavinimą;

18.6. sudaryti mokiniams saugias ir sveikas ugdymo sąlygas;

18.7. teikti mokiniams socialinio, specialiojo pedagogų ir psichologo pagalbą;

18.8. užtikrinti informacinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams;

18.9. sudaryti sąlygas ir užtikrinti sveikatos priežiūrą mokykloje;

18.10. vykdyti Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklės įsivertinimą;

18.11. suteikti galimybę rinktis švietimo programas, organizuoti savarankišką mokymąsi;    

18.12. atsakyti už švietimo kokybę, laiduoti programų turinio lankstumą ir variantiškumą, programos turinio ir jo perteikimo būdų dermę, individualizuotų programų ir mokinių poreikių bei gebėjimų, vykdomų programų ir valstybės nustatytų išsilavinimo bei kvalifikacijų standartų atitikimą;

18.13. nustatyti mokymosi pasiekimų vertinimo sistemą ir būdus, padedančius mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą ir nustatyti jo pasiekimus;

18.14. užtikrinti mokymosi aplinkos atitikimą higienos normoms, mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus;

18.15. reguliuoti mokinių mokymosi krūvius pagal higienos normas (tvarkaraščiai, kontrolinių ir namų darbų skyrimas, vadovėliai ir kt.);

18.16. dalyvauti šalies ir tarptautiniuose švietimo projektuose, ugdymo pasiekimų tyrimuose ir tikrinimuose ir juos vykdyti;

18.17. rengti strateginius, bendruosius, metinius veiklos planus ir programas bei Mokyklos ugdymo plano projektą;

18.18. vesti pamokų lankomumo apskaitą ir užtikrinti mokinių lankomumą, informuoti tėvus apie mokyklos nelankančius jų vaikus, bendradarbiauti su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Nepilnamečių reikalų inspekcija ir kitomis, su Mokyklos veikla susijusiomis, institucijomis;

18.19. teikti specialiąją pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių integravimo sistemą, taikyti įvairias integravimo formas;

18.20. specialiųjų poreikių mokinius ugdyti pagal jiems paskirtas ugdymo programas klasėse, grupėse, individualiai namuose ir teikti reikiamą visų specialistų pagalbą;

18.21. organizuoti mokiniams pailgintos dienos grupės veiklą;

18.22. sudaryti sąlygas mokinių saviugdai ir saviraiškai, organizuoti neformalųjį ugdymą pagal mokinių poreikius, derinti papildomąją veiklą su Savivaldybės neformaliojo ugdymo mokyklomis, pagal poreikius neformalųjį ugdymą derinti su bendruoju lavinimu;

18.23. gali teikti tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas (pailgintos dienos grupės, popamokinės neformaliojo ugdymo, studijų, klubų, būrelių, ekskursijų ir kt.). Mokesčio dydį už šias paslaugas nustato Palangos miesto savivaldybės taryba;

18.24. vykdyti teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevenciją, sudaryti prevencinio darbo grupes, užtikrinti efektyvią jų veiklą;

18.25. padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinti kompiuterinio raštingumo pradmenis, įkurtame informacijos centre-bibliotekoje sudaryti sąlygas mokinių ir mokytojų veiklai, teikti visokeriopą informacinę pagalbą;

18.26. aprūpinti mokinius nemokamais vadovėliais, užtikrinti jų kokybišką naudojimą, atitikimą bendrosioms programoms; bibliotekoje kaupti programinę ir papildomą literatūrą; suteikti galimybę mokiniams ir mokytojams kasdien susipažinti su periodiniais leidiniais mokyklos skaitykloje;

18.27. užtikrinti saugias, higienos normas atitinkančias darbo sąlygas;

18.28. organizuoti ir vykdyti patikrinamuosius darbus nustatyta tvarka, periodiškai supažindinti su jų vykdymo instrukcijomis ir programomis visas suinteresuotas Mokyklos bendruomenės grupes;

18.29. sudaryti su mokiniais (arba jų teisėtais atstovais) rašytines sutartis, vykdyti jose fiksuotus įsipareigojimus;

18.30. išduoti mokiniams nustatytos formos pažymėjimus;

18.31. tvarkyti mokinių duomenų bazę.

Mokinių priėmimas į mokyklą ir perėjimas į kitą mokyklą

19. Mokiniai į Mokyklą priimami Palangos miesto savivaldybės tarybos ir šiais nuostatais nustatyta tvarka.

19.1. Mokinys, pageidaujantis mokytis, Mokyklos direktoriui pateikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14 – 16 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

19.2. Prašymai dėl priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas registruojami Prašymų registravimo knygoje.

19.3. Mokinys, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

19.4. Mokinys, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis Mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą atitinka.

19.5. Mokinys, baigęs užsienio šalies pradinio, pagrindinio ugdymo programą arba tam tikrą jos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – Mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

20. Mokiniui, pateikusiam prašymą išbraukti iš mokinių sąrašų pasibaigus mokslo metams, išduodamas atitinkamas pažymėjimas; mokiniui, išeinančiam iš Mokyklos per mokslo metus, išduodama pažyma apie jo pasiekimus per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.

21. Mokinys gali būti pašalintas iš Mokyklos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka.

22. Vaikas iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas.

23. Mokinio priėmimas į Mokyklą įforminamas rašytine sutartimi:

23.1. mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai, rūpintojai);

23.2. vaikas nuo 14 iki 16 metų mokymo sutartį sudaro turėdamas tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

23.3. sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai;

23.4. sutartys sudaromos iki pirmos mokymosi dienos ir registruojamos Sutarčių registravimo knygoje;

23.5. sutarties nuostatos, prieštaraujančios teisės aktams, negalioja.

Mokyklos bendruomenės narių teisės, pareigos ir atsakomybė

24. Mokinio teisės, pareigos ir atsakomybė:

24.1. Mokinys turi teisę:

24.1.1. nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;

24.1.2. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis Mokykloje, savarankiškai mokytis ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį pagrindinį išsilavinimą;

24.1.3. sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

24.1.4. gauti geros kokybės švietimą;

24.1.5. gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

24.1.6. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;

24.1.7. gauti nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

24.1.8. dalyvauti Mokyklos savivaldoje;

24.1.9. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;

24.1.10. naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis;

24.1.11. gauti socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai).

24.2. Mokinys privalo:

24.2.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų;

24.2.2. stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus Mokyklos bendruomenės narius;

24.2.3. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;

24.2.4. laikytis Mokyklos darbo tvarkos taisyklių;

24.2.5. dalyvauti Mokykloje organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose;

24.2.6. sąžiningai atlikti  užduotis ir pavedimus.

24.3. Mokinio atsakomybė:

24.3.1. mokinys, nevykdantis savo pareigų, mokinių elgesio taisyklių, atsako Mokyklos nuostatų, Mokyklos darbo tvarkos taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

24.3.2. mokiniui, pažeidusiam nustatytą tvarką, gali būti taikomos drausminio poveikio priemonės;

24.3.3. mokinys, padaręs materialinę žalą Mokyklai, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

25. Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės, pareigos ir atsakomybė:

25.1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:

25.1.1. nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymo formas;

25.1.2. dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, mokyklą ar kitą švietimo teikėją;

25.1.3. gauti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir jo pasiekimus;

25.1.4. dalyvauti Mokyklos savivaldoje;

25.1.5. naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.

25.2.  Tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos:

25.2.1. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo bei mokymosi sąlygas,  užtikrinti punktualų ir reguliarų Mokyklos lankymą;

25.2.2. apsaugoti vaiką nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą;

25.2.3. bendradarbiauti su Mokyklos direktoriumi, jo pavaduotojais ugdymui, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus;

25.2.4. parinkti savo vaikams iki 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

25.2.5. kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį;

25.2.6. užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą;

25.2.7. atlyginti už tyčinę vaiko padarytą materialinę žalą Mokyklai

25.3. Tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybė:

25.3.1. tėvams ir kitiems teisėtiems vaiko atstovams, kurie vengia arba nevykdo pareigos išlaikyti, auklėti, prižiūrėti vaiką, žiauriai elgiasi su vaiku arba kitaip piktnaudžiauja savo teisėmis ir pareigomis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta atsakomybė.

26. Mokytojo teisės, pareigos ir atsakomybė:

26.1. Mokytojas turi teisę:

26.1.1. siūlyti savo individualias programas, pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas;

26.1.2. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

26.1.3. būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

26.1.4. dirbti savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;

26.1.5. dalyvauti Mokyklos savivaldoje;

26.1.6. būti aprūpintu mokymo  priemonėmis;

26.1.7. gauti pagalbą iš Mokyklos administracijos mokinių ugdymo bei elgesio pamokoje problemų sprendimo klausimais;

26.1.8. vertinti Mokyklos vadovų, mokytojų vadybinę ir pedagoginę veiklą;

26.1.9. naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.

26.2. Mokytojų pareigos:

26.2.1. užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;

26.2.2. ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę;

26.2.3. laikytis teisės aktų, Mokytojo etikos normų ir Mokyklos darbo tvarką nustatančių dokumentų;

26.2.4. tobulinti savo kvalifikaciją;

26.2.5. suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių;

26.2.6. nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;

26.2.7. nuolat informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus;

26.2.8. vykdyti kitas teisės aktais nustatytas pareigas;

26.2.9. dalyvauti pasiekimų patikrinimų vykdymo organizavimo ir vertinimo komisijose;

26.2.10. siūlyti mokyklos vadovui kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo.

26.3. Mokytojo atsakomybė:

26.3.1. mokytojas atsako už mokinių saugumą pamokų metu, neformaliojo ugdymo bei Mokyklos organizuojamų renginių metu;

26.3.2. mokytojas, kuris neatlieka savo pareigų, fiziškai, psichiškai ar moraliai žaloja mokinį, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

27. Mokyklos psichologo, logopedo, socialinio, specialiojo pedagogo, bibliotekos vadovo, bibliotekininko, grupės auklėtojo, specialiojo pedagogo padėjėjo, aptarnaujančio personalo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos, teisės, pareigos ir atsakomybė reglamentuojamos pareigybių aprašymuose.

28. Mokytojo, atliekančio klasės auklėtojo funkcijas, (toliau tekste – klasės auklėtojas) teisės, pareigos ir atsakomybė:

28.1. Klasės auklėtojo teisės:

28.1.1. informuojant mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus, naudotis Mokyklos ryšio priemonėmis (telefonu, internetu);

28.1.2. kreiptis pagalbos į Mokykloje dirbantį psichologą bei socialinį pedagogą;

28.1.3. pasirinkti darbo su klase būdus ir formas, metodus, vietą bei laiką.

28.2. Klasės auklėtojo pareigos:

28.2.1. rūpintis mokinių asmenybės ir socialiniu ugdymu bei branda;

28.2.2. burti klasėje dirbančius mokytojus ir kitus specialistus (bibliotekininkus, psichologą, specialiuosius pedagogus, logopedus, socialinius pedagogus, visuomenės sveikatos specialistą, papildomojo ugdymo organizatorių ir kt.) klasės mokinių ugdymui planuoti ir derinti;

28.2.3. stengtis pažinti mokinių polinkius, poreikius, interesus; siekti, kad mokiniai dalyvautų svarstant ugdymo turinį, formas ir metodus;

28.2.4. domėtis ir rūpintis mokinių sveikata, jų sauga, padėti jiems reguliuoti darbo ir poilsio režimą, puoselėti sveiką gyvenseną;

28.2.5. padėti mokiniams formuotis vertybines nuostatas, ugdyti mokinių pilietiškumą, gebėjimą vadovautis demokratiniais bendravimo principais;

28.2.6. bendrauti su kiekvienu mokiniu ir jo šeima, informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jo mokymąsi ir elgesį, neatidėliojant išsiaiškinti Mokyklos nelankymo priežastis;

28.2.7. suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoti Mokyklos vadovus bei Palangos vaiko teisių apsaugos tarnybą;

28.2.8. padėti mokiniams spręsti iškylančias psichologines, bendravimo, mokymosi ir kitas problemas;

28.2.9. padėti mokiniams pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos sritį;

28.2.10. tvarkyti auklėtinių ugdymo rezultatus įteisinančius dokumentus;

28.2.11. planuoti savo veiklą Mokyklos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

Savivalda

29. Mokyklos taryba – aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

30. Mokyklos taryba renkama mokslo metų pradžioje rugsėjo mėnesį 2 metų kadencijai.

31. Mokyklos tarybą sudaro po 5 atstovus lygiomis dalimis iš:

31.1. mokinių tėvų, renkamų mokinių tėvų visuotiniame susirinkime atviru balsavimu;

31.2. mokytojų, renkamų Mokytojų tarybos posėdyje slaptu balsavimu;

31.3. mokinių nuo 14 metų, renkamų iš Mokyklos mokinių tarybos atviru balsavimu.

32. Mokyklos tarybos pirmininką renka Mokyklos tarybos nariai. Mokyklos direktorius negali būti Mokyklos tarybos pirmininku.

33. Mokyklos tarybos posėdžius kviečia pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas. Mokyklos tarybos posėdžiai vyksta 3-4 kartus per metus pagal sudarytą veiklos programą. Prireikus kviečiami neplaniniai Mokyklos tarybos posėdžiai.

34. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Mokyklos tarybos pirmininko arba, jo nesant, posėdžio pirmininko balsas. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja teisės aktams, Mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo. Nutarimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos taryba dirba vadovaudamasi Mokyklos nuostatais.

37. Mokyklos tarybos nariai atsiskaito juos rinkusioms Mokyklos bendruomenės institucijoms savo kadencijos pabaigoje.

38. Mokyklos tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, negali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, pripažįstamas neveiksniu, jo elgesys nesuderinamas su

jo pareigomis.

39. Į Mokyklos tarybos posėdį gali būti kviečiami posėdžio darbotvarkėje numatytiems klausimams spręsti suinteresuoti asmenys, Palangos miesto savivaldybės administracijos, Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, Vaiko teisių apsaugos tarnybos, visuomeninių organizacijų ir Mokyklos bendruomenės atstovai.

40. Mokyklos tarybos funkcijos:

40.1. atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą;

40.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui ir metinei veiklos programai, aprobuoja Mokyklos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą;

40.3. Bendrųjų ugdymo planų nustatyta tvarka priima nutarimus dėl ugdymo plano ir ugdymo organizavimo;

40.4. aptaria siūlymus dėl Mokyklos materialinės bazės gerinimo, vadovėlių užsakymų;

40.5. gavusi Mokyklos direktoriaus informaciją dėl pedagoginių darbuotojų trūkumo ar jų darbo organizavimo pakeitimo, teikia direktoriui siūlymus, vertina Mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;

40.6. skiria tėvų atstovą į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;

40.7. dalyvauja numatant Mokyklos ūkinės–finansinės veiklos programas, kontroliuoja jų vykdymą;

40.8. išklauso ir aptaria metinę Mokyklos direktoriaus veiklos ataskaitą prieš ją teikiant Palangos miesto savivaldybės tarybai;

40.9. telkia Mokyklos bendruomenę Mokyklos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

40.10. atstovauja Mokyklos bendruomenės interesams;

40.11. ginti Mokyklos bendruomenės interesus įstatymų nustatyta tvarka.

41. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija, sprendžianti mokytojų, profesinių ir bendrųjų ugdymo klausimų problemas.

42. Mokytojų tarybą sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai ir tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys pedagoginiai ir kiti darbuotojai.

43. Mokytojų tarybos pirmininkas yra Mokyklos direktorius. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas, o jo nesant, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokyklos tarybos posėdžiai, juose svarstomi klausimai numatomi metinėje ir mėnesio veiklos programose. Gali būti kviečiami ir neplaniniai posėdžiai iškilusiems pagal kompetenciją klausimams spręsti. Pradinio, specialiojo ir pagrindinio ugdymo problemoms spręsti gali būti sudaryti atskiri Mokytojų tarybos skyriai, kuriems vadovauja direktoriaus pavaduotojai ugdymui, atsakingi už atitinkamų ugdymo programų Mokykloje vykdymą.

44. Mokytojų tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 tarybos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Mokytojų tarybos pirmininko arba, jo nesant, posėdžio pirmininko balsas.

45. Mokytojų tarybos funkcijos:

45.1. aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarstyti mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

45.2. diskutuoti  ir priimti  nutarimus dėl Mokyklos veiklos programos, ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo ir bendrojo išsilavinimo standartų pasiekimo;

45.3. kartu su Mokyklos socialiniais, specialiaisiais pedagogais, sveikatos priežiūros darbuotojais ir psichologais aptarti  moksleivių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

45.4. rengti siūlymus ugdymo procesui tobulinti ir priima sprendimus;

45.5. aptarti bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

45.6. vertinti mokytojų kvalifikacinės kategorijos atitikties klausimus,  teikti siūlymus dėl mokytojų atestacijos.

46. Mokinių taryba – nuolat veikianti aukščiausia mokinių savivaldos institucija. Mokiniai į Mokyklos mokinių tarybą deleguojami po 1 mokinį iš 5–10 klasių. Mokinių tarybos struktūra, nuostatai ir veiklos programa tvirtinami Mokinių taryboje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

47. Mokinių tarybos funkcijos:

47.1. aptarti pagal savo kompetenciją klausimus, susijusius su Mokyklos perspektyvomis, darbo tvarkos taisyklių priėmimu, ugdymo proceso organizavimu, nepamokinės

veiklos organizavimu, mokinių elgesio vertinimu, mokinių teisių gynimu ir pareigų laikymusi, prevenciniu darbu;

47.2. rengti siūlymus ugdymo procesui tobulinti.

48. Mokinių tarybos veikla negali prieštarauti Mokyklos tikslams ir uždaviniams bei teisės aktams.

49. Mokinių taryba atsiskaito metinėje mokinių konferencijoje mokslo metų pabaigoje.

50. Tėvų savivaldos institucija – klasių komitetai, renkami klasių tėvų susirinkimuose (po 3 narius) ir kartu su klasės auklėtoju (kuratoriumi) sprendžiantys klasės problemas.

51. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti direktoriaus įsakymu sudaroma Mokyklos metodinė taryba, kuri atlieka tokias funkcijas:

51.1. nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus;

51.2. koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkdama mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;

51.3. nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;

51.4. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;

51.5. kartu su Mokyklos administracija nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;

51.6  prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei praktinę veiklą;

51.7. teikia pasiūlymus metodinėms grupėms, direktoriui, direktoriaus pavaduotojams ugdymui, metodiniams būreliams, mokyklų metodinei tarybai.

52. Metodinė taryba sudaroma iš metodinių grupių pirmininkų, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, socialinio pedagogo, psichologo bei informacinio centro vedėjo, yra atsakinga Mokyklos direktoriui, veikia pagal direktoriaus patvirtintą darbo reglamentą.

Struktūra ir valdymas

53. Mokyklos struktūra: 1-4 klasės (pradinis ugdymas), 5-10 klasės (pagrindinis ugdymas), specialiosios (lavinamosios) klasės (specialusis ugdymas).

54. Mokyklai vadovauja direktorius, kuris veikia pagal Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą pareigybių aprašymą.

55. Mokyklos direktoriaus funkcijos:

55.1. organizuoti teisės aktų, reglamentuojančių Mokyklos veiklą, įgyvendinimą;

55.2. administruoti Mokyklos asignavimus, vykdyti kitas biudžeto asignavimų valdytojo funkcijas;

55.3. telkti Mokyklos bendruomenę valstybinei ir savivaldybės švietimo politikai įgyvendinti, ilgalaikėms ir trumpalaikėms Mokyklos veiklos programoms vykdyti;

55.4. aiškinti Mokyklos bendruomenės nariams valstybinę ir regioninę švietimo politiką, formuoti visuomenės poreikius atliepiančius Mokyklos veiklos tikslus, inicijuoti ilgalaikių ir trumpalaikių Mokyklos veiklos programų rengimą, organizuoti jų vykdymą;

55.5. puoselėti demokratinius Mokyklos bendruomenės santykius;

55.6. paskirstyti vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaryti galimybes jiems savarankiškai dirbti, įpareigoti periodiškai atsiskaityti už nuveiktą darbą;

55.7. rengti Mokyklos darbo tvarkos taisykles ir teikti jas Mokyklos tarybai aprobuoti;

55.8. kartu su Mokyklos taryba nustatyti mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą;

55.9. rūpintis Mokyklos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais;

55.10. stebėti mokinių pamokinį ir neformalųjį ugdymą;

55.11. palaikyti ryšius su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centru, mokinių tėvais, Mokyklos rėmėjais, vietos bendruomene. Kurti ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką;

55.12. sudaryti metinę Mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą ir teikti ją Mokyklos tarybai aprobuoti;

55.13. konsultuoti Mokyklos darbuotojus ir mokytojus Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktų, Bendrųjų programų

įgyvendinimo, vadybos, švietimo įstaigos vidinio vertinimo, veiklos tobulinimo programų rengimo, jų įgyvendinimo ir kitais klausimais;

55.14. stebėti, analizuoti, vertinti Mokyklos ugdymo sąlygas, procesą ir tikslų pasiekimus;

55.15. vertinti Mokyklos darbuotojų ir mokytojų praktinę veiklą Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir atestavimo nuostatų nustatyta tvarka;

55.16. organizuoti mokinių pagrindinės mokyklos ugdymo pasiekimų patikrinimą;

55.17. tirti piliečių ir Mokyklos bendruomenės narių prašymus, pareiškimus ir skundus įstaigos veiklos klausimais;

55.18. kaupti ir teikti informaciją apie Mokyklos veiklą, būklę ir pokyčius;

55.19. organizuoti ugdymo planų rengimą, sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui rinktis  papildomojo ugdymo kryptį;

55.20. organizuoti Mokyklos ugdymo plano rengimą, tvirtinti Mokyklos ugdymo planą;

55.21. Darbo kodekso nustatyta tvarka sudaryti ir nutraukti darbo sutartis;

55.22. atstovauti arba įgalioti atstovauti Mokyklai kitose institucijose, teisme, santykiuose su kitais asmenimis, derybose su šalies ir užsienio veiklos partneriais;

55.23. kontroliuoti, kad laiku ir teisingai būtų atsiskaityta su biudžeto, valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, kreditoriais;

55.24. nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti iš jo Mokyklos darbuotojus, tvirtinti jų pareigybių aprašymus, pareiginius atlyginimus, valandinius tarifinius atlygius, premijavimo sąlygas, priedus ir priemokas (koeficientus) prie darbo užmokesčio, išmokas, darbo tvarkos taisykles, pasirašyti kolektyvinę sutartį;

55.25. atsakyti už darbuotojų darbo laiko apskaitos tvarkymą;

55.26. užtikrinti darbuotojams palankias darbo sąlygas, remti jų iniciatyvas, kontroliuoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, turto apsaugos, aplinkos apsaugos reikalavimų

vykdymą;

55.27. kontroliuoti savo įsakymų, nurodymų vykdymą;

55.28. vadovauti Mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos programų, Mokyklos švietimo programų rengimui, jas tvirtinti, vadovauti jų vykdymui;

55.29. analizuoti Mokyklos veiklos rezultatus ir valdymo bei kitų išteklių būklę;

55.30. užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą mokinių atostogų metu;

55.31. organizuoti informacinės pagalbos teikimą Mokykloje;

55.32. sudaryti Specialiojo ugdymo komisiją, rūpintis specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos mokiniams teikimu, užtikrinti specialiojo ugdymo programų Mokykloje įgyvendinimą;

55.33. laiduoti valstybės švietimo politikos vykdymo kokybę vadybos priemonėmis: stebėsena, planavimu, įgaliojimų ir atsakomybės paskirstymu bei priežiūra;

55.34. inicijuoti Mokyklos savivaldos institucijų kūrimąsi, sudaryti sąlygas Mokyklos bendruomenės nariams dalyvauti švietimo valdyme, burtis į įvairių grupių interesų asociacijas, organizacijas, sąjungas;

55.35. sudaryti sąlygas atlikti Mokyklos veiklos priežiūrą atitinkamoms valstybės institucijoms, Palangos miesto savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui;

55.36. vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir jo nustatyta tvarka, organizuoti Mokyklos lygmens švietimo stebėsenos vykdymą;

55.37. dalyvauti Palangos miesto savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje, mokyklų direktorių

pasitarimuose;

55.38. teikti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir Švietimo skyriui informaciją, susijusią su Mokyklos veikla;

55.39. atstovauti darbdaviui esant tiek kolektyviniams, tiek individualiems darbo santykiams ir vykdyti įstaigos valdymą;

55.40. paskirstyti vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaryti galimybes jiems savarankiškai dirbti, įpareigoti periodiškai atsiskaityti už nuveiktą darbą.

55.41. organizuoti mokinių, kuriems skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vykdymą ir pedagoginę, psichologinę bei specialiąją pedagoginę pagalbą;

55.42. rengti Mokyklos darbo tvarkos taisykles ir teikti jas Mokyklos tarybai aprobuoti;

55.43. organizuoti mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklės įsivertinimą;

55.44. vykdyti kitas įstatymų ir teisės aktų numatytas funkcijas.

56. Mokyklos direktorius turi teisę:

56.1. leisti įsakymus Mokyklos veiklos organizavimo klausimais, pagal kompetenciją sudaryti sutartis;

56.2. Savivaldybės lėšomis kelti kvalifikaciją pagal jo pareigoms nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir per tą laiką gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;

56.3. teisės aktų nustatyta tvarka stažuotis kitose institucijose;

56.4. bendradarbiauti su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų, vykdant valstybinę ir savivaldybės švietimo politiką;

56.5. teisės aktų nustatyta tvarka skatinti Mokyklos darbuotojus ir taikyti jiems drausminio poveikio priemones;

56.6. reikalauti, kad būtų vykdomi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, turto ir aplinkos apsaugos reikalavimai;

56.7. Mokyklos direktorius turi ir kitų teisės aktais nustatytų teisių.

57. Mokyklos direktorius atsako:

57.1. už visą Mokyklos veiklą, Mokyklos veiklos rezultatus, pareigybės aprašyme nustatytų pareigų vykdymą ir užtikrina, kad Mokykloje nebūtų vykdomi moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai su vaiku, galintys pakenkti jo gyvybei, sveikatai, normaliai asmenybės brandai;

57.2. už demokratinį Mokyklos valdymą, bendradarbiavimu pagrįstų santykių užtikrinimą, Mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;

57.3. už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ministro įsakymų, kitų norminių teisės aktų, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimų, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, jo ir Švietimo skyriaus vedėjo  nurodymų, pavedimų vykdymą;

57.4. už saugą darbe, priešgaisrinę saugą, turto ir aplinkos apsaugą, vidaus tvarkos reikalavimų vykdymą;

57.5. už teikiamų duomenų teisingumą;

57.6. už sąlygų sudarymą atlikti Mokyklos veiklos priežiūrą atitinkamoms valstybės institucijoms, Palangos miesto savivaldybės tarybai, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir Švietimo skyriaus tarnautojams.

58. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

58.1. organizuoja ugdymo plano, bendrųjų programų vykdymą, pamokų ir papildomo ugdymo tvarkaraščių sudarymą;

58.2. vadovauja specialiųjų poreikių vaikų integravimosi programų įgyvendinimui; organizuoja Specialiojo ugdymo komisijos darbą;

58.3. teikia pagalbą mokytojams, kitiems pedagoginiams darbuotojams, prižiūri, kaip vykdomi Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai;

58.4. stebi ugdymo procesą ir vertina ugdymo rezultatus;

58.5. skatina mokytojus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti ir atestuotis;

58.6. tvarko mokinių ir Mokyklos baigimo dokumentų apskaitą;

58.7. vykdo mokinių teisės pažeidimų prevenciją, informuoja suinteresuotas institucijas apie vengiančius mokytis vaikus ir įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones;

58.8. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą;

58.9. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas;

58.10. veda mokinių apskaitą, tvarko apskaitos knygą.

59. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako:

59.1. už šiuose nuostatuose išvardintų pareigų tinkamą vykdymą;

59.2. už netinkamą pareigų vykdymą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

60. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:

60.1. rūpinasi Mokyklos materialiniais ir informaciniais ištekliais, patalpų paruošimu darbui, sanitarija ir higiena;

60.2. organizuoja aptarnaujančiojo personalo darbą;

60.3. rūpinasi Mokyklos pastatų, inventoriaus ir mokymo priemonių apsauga ir remontu;

60.4. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas;

60.5. prižiūri vandens, šilumos, elektros energijos, kanalizacijos sistemas, užtikrina normalų jų veikimą, laiku pateikia skaitiklių duomenis komunalinių paslaugų tiekėjams.

61. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams už netinkamą pareigų vykdymą bei ūkinės finansinės veiklos pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

62. Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja pareigybių aprašymai.

63. Mokyklos direktorių atviro konkurso būdu teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Palangos miesto savivaldybės taryba.

Priėmimas į darbą ir darbo apmokėjimas

64. Mokyklos direktoriaus pavaduotojus, mokytojus ir kitus darbuotojus į darbą priima ir atleidžia įstatymų nustatyta tvarka direktorius.

65. Mokyklos direktoriaus, jų pavaduotojų ugdymui, ūkiui, mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.

66. Mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginė alga priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, vadybinės kvalifikacinės kategorijos ir veiklos sudėtingumo. Mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto pareiginė alga priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

67. Kitų darbuotojų darbo užmokesčio tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai.

68. Jei Mokykla sutaupo lėšų, metų pabaigoje Mokyklos darbuotojams gali būti išmokomos priemokos ar premijos, vadovaujantis teisės aktais ir kolektyvinėje sutartyje numatyta tvarka.

Atestacija, kvalifikacijos tobulinimas

69. Mokyklos direktorius, pavaduotojai ugdymui, mokytojai  ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys darbuotojai atestuojasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

70. Mokytojų atestaciją, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais  Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatais, vykdo Mokyklos atestacijos komisija.

71. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas vyksta pagal Mokyklos metinėje programoje patvirtintą kvalifikacijos tobulinimo programą.

Pasiekimų patikrinimai

72. Mokykloje Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka organizuojami ir vykdomi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

73. Už pasiekimų patikrinimą, jų organizavimą ir vykdymą atsako Mokyklos direktorius.

Išsilavinimo, pasiekimų pažymėjimų išdavimas

74. Mokinio įgyti mokymosi pasiekimai įteisinami teisės aktų nustatyta tvarka išduotu dokumentu (pažymėjimu), kurio turinį, formą ir išdavimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija arba jos įgaliota institucija.

75. Už pasiekimų pažymėjimų užsakymą, aprūpinimą, saugojimą, išrašymą, apskaitą, atsiskaitymą už panaudotus blankus ir pažymėjimų apskaitos žurnalų atsako Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas pavaduotojas ugdymui.

76. Duomenis pažymėjimams Mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia klasės auklėtojas, kuris atsako už pateiktų duomenų teisingumą.

77. Už sugadintus pažymėjimų  blankus atsiskaitoma iš Mokyklos biudžeto.

Mokyklos ryšiai

78. Mokykla palaiko ryšius ir bendradarbiauja su jos veikla susijusiais socialiniais partneriais, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis.

79. Mokykla dalyvauja ilgalaikiuose šalies ir tarptautiniuose projektuose ir programose (gamtamoksliniai, gamtosauginiai, ekonomikos mokymo, jaunimo užimtumo, Europos Sąjungos plėtros ir kt.).

Mokyklos veiklos priežiūra

80. Švietimo stebėseną Mokykla vykdo pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir jo nustatytą tvarką.

81. Mokyklos veiklos priežiūrą pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Bendruosius švietimo įstaigų priežiūros nuostatus vykdo mokyklos steigėjas – Palangos miesto  savivaldybės taryba, jo įgaliotas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius bei Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. 

82. Valstybinę Mokyklos veiklos priežiūrą vykdo Švietimo ir mokslo ministerija,   Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės švietimo priežiūros tarnyba pagal Valstybinės švietimo priežiūros nuostatus.

83. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos, Palangos miesto savivaldybės taryba, Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus tarnyba.

Turtas, lėšų šaltiniai ir jų naudojimas

84. Mokykla turtą valdo, naudoja, disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

85. Mokyklos finansavimo šaltinis yra valstybės biudžetas, Savivaldybės biudžetas, paramos lėšos, pajamos, gautos už ilgalaikio materialiojo turto nuomą, lėšos, gautos už teikiamas paslaugas, tikslinės lėšos, gautos tikslinėms programoms bei projektams vykdyti, tarptautinių fondų ir organizacijų lėšos.

86. Mokyklos lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatyta.

87. Finansines operacijas vykdo Mokyklos vyriausiasis buhalteris.

88. Mokykla yra paramos gavėjas.

Nuostatų tvirtinimas, keitimas ir papildymas

89. Suderintus su Mokyklos taryba nuostatus tvirtina Palangos miesto savivaldybės taryba.

90. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi pasikeitus bendriesiems nuostatams, Mokyklos direktoriaus, Mokyklos tarybos, Palangos miesto savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus iniciatyva.

91. Nauja nuostatų redakcija, jų papildymai, pakeitimai, pataisos derinami su Mokyklos taryba, Nuostatus tvirtina Palangos miesto savivaldybės taryba.

Dokumentų valdymas ir saugojimas

92. Dokumentų valdymas ir saugojimas organizuojamas vadovaujantis archyvų tvarkymą ir dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Mokyklos registravimas

93. Mokykla registruojama Juridinių asmenų registre Civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

Mokyklos pabaiga ir pertvarkymas

94. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Švietimo įstatymu.  Ją reorganizuojant, likviduojant ar pertvarkant laikomasi Vyriausybės patvirtintos mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas tinklo kūrimo tvarkos ir  bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąraše išdėstytų kriterijų. 

95. Sprendimus dėl švietimo programų Mokykloje vykdymo, Mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo priima Palangos miesto savivaldybės taryba.

96. Palangos miesto savivaldybės taryba arba jos įgaliota institucija apie Mokyklos reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą privalo raštu pranešti kiekvienam mokiniui ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki Mokyklos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo pradžios. Palangos miesto savivaldybės taryba Mokyklą reorganizuojant, likviduojant ar pertvarkant privalo įvykdyti visus mokymosi sutartyje numatytus Mokyklos įsipareigojimus mokiniams.

Nuostatų įforminimas

97. Nuostatai, jų pakeitimai, pataisos, papildymai įforminami vadovaujantis Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis.