užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;

ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę;

laikytis teisės aktų, Mokytojo etikos normų ir Mokyklos darbo tvarką nustatančių dokumentų;

tobulinti savo kvalifikaciją;

suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių;

nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;

nuolat informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus;

vykdyti kitas teisės aktais nustatytas pareigas;

dalyvauti pasiekimų patikrinimų vykdymo organizavimo ir vertinimo komisijose;

siūlyti mokyklos vadovui kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo.

Mokytojo atsakomybė:

mokytojas atsako už mokinių saugumą pamokų metu, neformaliojo ugdymo bei Mokyklos organizuojamų renginių metu;

mokytojas, kuris neatlieka savo pareigų, fiziškai, psichiškai ar moraliai žaloja mokinį, atsako įstatymų nustatyta tvarka;

mokyklos psichologo, logopedo, socialinio, specialiojo pedagogo, bibliotekos vadovo, bibliotekininko, grupės auklėtojo, specialiojo pedagogo padėjėjo, aptarnaujančio personalo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos, teisės, pareigos ir atsakomybė reglamentuojamos pareigybių aprašymuose.

Mokytojo, atliekančio klasės auklėtojo funkcijas, (toliau tekste – klasės auklėtojas) teisės, pareigos ir atsakomybė.

informuojant mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus, naudotis Mokyklos ryšio priemonėmis (telefonu, internetu);

kreiptis pagalbos į mokykloje dirbantį psichologą bei socialinį pedagogą;

pasirinkti darbo su klase būdus ir formas, metodus, vietą bei laiką.

rūpintis mokinių asmenybės ir socialiniu ugdymu bei branda;

burti klasėje dirbančius mokytojus ir kitus specialistus (bibliotekininkus, psichologą, specialiuosius pedagogus, logopedus, socialinius pedagogus, visuomenės sveikatos specialistą, papildomojo ugdymo organizatorių ir kt.) klasės mokinių ugdymui planuoti ir derinti;

stengtis pažinti mokinių polinkius, poreikius, interesus; siekti, kad mokiniai dalyvautų svarstant ugdymo turinį, formas ir metodus;

domėtis ir rūpintis mokinių sveikata, jų sauga, padėti jiems reguliuoti darbo ir poilsio rėžimą, puoselėti sveiką gyvenseną;

padėti mokiniams formuotis vertybines nuostatas, ugdyti mokinių pilietiškumą, gebėjimą vadovautis demokratiniais bendravimo principais;

bendrauti su kiekvienu mokiniu ir jo šeima, informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jo mokymąsi ir elgesį, neatidėliojant išsiaiškinti Mokyklos nelankymo priežastis;

suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoti Mokyklos vadovus bei Palangos vaiko teisių apsaugos tarnybą;

padėti mokiniams spręsti iškylančias psichologines, bendravimo, mokymosi ir kitas problemas;

padėti mokiniams pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos sritį;

tvarkyti auklėtinių ugdymo rezultatus įteisinančius dokumentus;

planuoti savo veiklą Mokyklos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.