Mokyklos tikslai

Išugdyti kiekvieno jaunuolio vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinti gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikišką, socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą.

Perteikti tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, laiduoti sąlygas brandžiai asmens tautinei savimonei, dorinei, estetinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis.

Sudaryti sąlygas įgyti demokratijos pagrindus, formuoti gebėjimus ir patirtį, būtiną asmeniui kaip Lietuvos piliečiui, Europos ir pasaulio bendrijos, daugiakultūrės visuomenės nariui.

Mokyklos uždaviniai

Pradinio ugdymo – suteikti mokinių dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti mokiniui pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą;

Pagrindinio ugdymo – suteikti mokiniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau;

Specialiojo ugdymo – padėti specialiųjų poreikių mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą, įveikti socialinę atskirtį.