Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Palangos miesto savivaldybės nutarimais ir mokyklos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Švietimo įstatymas

Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas 

Ugdymo programos

Bendrieji ugdymo planai

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“