Projekto aprašymas
Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto Nr. 10-011-P-0001
Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.
Projekto vertė 113 376 623,67 Eur
Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:
1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Palangos „Baltijos” pagrindinė mokykla yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

1) Įsteigiamas SUP turinčių mokinių ugdymo kompetencijų-konsultacinis centras.

2) Multisensorinių-multifunkcinių erdvių, orientuotų į geresnę SUP mokinių psichinę ir emocinę

sveikatą, kūrimas.

3) „Apskritojo stalo“ diskusijų, skirtų pedagogams, ugdantiems SUP turinčius mokinius, organizavimas.

4) Mokyklų pedagogų, rengiančių individualizuotas/ pritaikytas  programas, konsultavimas.

5) Mokymų apie ugdymo metodų pritaikymą, remiantis universalaus dizaino principais, organizavimas.

6) Individualių vaiko poreikių atliepimas per darbo organizavimą, mokymo modelio (pamokos vadybos, užduočių ir metodų parinkimo, kt.), ugdymo integravimą su įtraukiomis sporto ir sveikatingumo veiklomis, metodų ir priemonių pritaikymą, kitas priemones ir veiklas.

7) Kultūrinių edukacinių dienų mokiniams organizavimas.

8) Mokymai mokytojams „Kaip ugdyti gabius mokinius?“.

9) Mokytojų mokymai, skirti netradicinių, įtraukių veiklų ir įtraukaus ugdymo organizavimui, universalaus dizaino taikymui švietime.

9) Patyriminių veiklų dienų organizavimas  turintiems mokiniams.

10) Įrengiamas universalaus dizaino stadionas ir aikštynas.

Siekiami rezultatai:

Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;

Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;

Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.