Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:

nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymo formas;

dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, mokyklą ar kitą švietimo teikėją;

gauti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir jo pasiekimus;

dalyvauti Mokyklos savivaldoje;

naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos:

sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo bei mokymosi sąlygas,  užtikrinti punktualų ir reguliarų Mokyklos lankymą;

apsaugoti vaiką nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą;

bendradarbiauti su Mokyklos direktoriumi, jo pavaduotojais ugdymui, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus;

parinkti savo vaikams iki 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį;

užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą;

atlyginti už tyčinę vaiko padarytą materialinę žalą Mokyklai.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybė:

tėvams ir kitiems teisėtiems vaiko atstovams, kurie vengia arba nevykdo pareigos išlaikyti, auklėti, prižiūrėti vaiką, žiauriai elgiasi su vaiku arba kitaip piktnaudžiauja savo teisėmis ir pareigomis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta atsakomybė.


Palangos „Baltijos” pagrindinės mokyklos nuostatai
patvirtinti 2010 m. birželio 11 d. įsak. (Nr. T2-158  2 punktu)