Kaip planuoti savo karjerą? Kokie žingsniai yra svarbiausi planuojant karjerą? Kaip išsirinkti Tau tinkamą profesiją bei karjeros kelią? Į šiuos ir į kitus klausymus Jums gali padėti atsakyti mokykloje dirbanti profesijos patarėja, kuri teikia mokiniams, tėvams individualias ir grupines konsultacijas karjeros klausimais..

PIT (PROFESINIO INFORMAVIMO TAŠKAS) teikiamos paslaugos :

Teikiama tikslinė informacija apie specialybių ir profesijų turinį, ypatingus reikalavimus, mokymosi ir studijų programas, priėmimo sąlygas, darbo profesinės karjeros galimybes.

Konsultuojama profesinės karjeros ugdymo klausimais;

Patariama, kur rasti profesinio informavimo ir konsultavimo šaltinius;

Teikiama pagalba, tiriant mokinių polinkius profesijoms: bendradarbiaujant su Palangos darbo biržos konsultantėmis.

Rengiamas profesinis informavimas klasės valandėlių metu.

Organizuojami susitikimai su įvairių profesijų atstovais.

Organizuojami vizitai į įmones ir mokymo įstaigas, ekskursijos.

Mokyklos bibliotekoje:

Sukaupta medžiaga ir leidiniai apie mokymąsi ir studijų galimybes, profesijas, kvalifikacijas, darbo rinką.

Sukauptos naudingos nuorodos, internetiniai tinklalapių adresai.

Tikslai

Sukaupti profesinio orientavimo duomenų bazę-informaciją susijusią su karjeros planavimu

Rengti moksleivius teisingai pasirinkti tolesnį mokymosi kelią:

supažindinti moksleivius su karjera bei jos planavimu;

supažindinti su profesijų pasauliu, paklausiausiomis šiuo metu profesijomis;

analizuoti informaciją apie mokymosi  ir darbo galimybes.

Pasitelkus šiuolaikines informavimo priemones, interneto teikiamas galimybes, mokinius  supažindinti su įvairiomis internetinėmis svetainėmis, kuriose jie gali rasti naudingos informacijos. Informacinės technologijos atveria platesnes galimybes rinkti, apdoroti ir teikti reikalingą informaciją. Aktyvus IT naudojimas formuoja praktinius gebėjimus: susirasti informaciją, atrinkti šaltinius, susisteminti pagal svarbą ir pan. informacinių technologijų naudojimo kompetenciją sudaro mokėjimas ir sugebėjimas:

naudoti kompiuterio techninę ir programinę įrangą, pagrindines interneto paslaugas mokymo/si procese, ruošiant tekstinę ir vaizdinę informaciją;

ugdyti mokinių informacinę kultūrą sistemingai plėtojant jų kompiuterinį raštingumą.

Uždaviniai

1. Organizuoti profesinio orientavimo centro aprūpinimą informacine ir metodine medžiaga.

2. Sukurti prieigą interneto tinkluose prie AIKOS duomenų:

susirasti kokybišką informaciją apie mokymosi ir įsidarbinimo galimybes;

susirasti kokybišką informaciją apie mokymo įstaigas ir mokymo programas

taip pat daug kitos naudingos informacijos leisiančios planuoti moksleivio profesinį tobulėjimą.

3.  Padėti moksleiviams pažinti save, įvertinti savo savybes, gebėjimus, vertybes ir poreikius

4. Teikti informaciją apie darbo rinkos tendencijas moksleiviams, suteikti informaciją apie galimybes konsultuotis išorinėse institucijose Palangos, Kretingos, Klaipėdos miestuose ir respublikoje, apie atvirų durų dienas kolegijose, profesinėse mokyklose;

5.  Bendradarbiauti su įstaigomis, centrais, teikiančiais profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo paslaugas;

6. Orientuoti mokinius į popamokinę veiklą, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir interesus;

8. Papildyti mokyklos bibliotekoje esantį profesinio informavimo skyrelį.

Indvidualus konsultavimas

kas tai yra pasirengimas karjerai;

galimybė pasirinkti savo būsimos darbinės veiklos pobūdį;

gero išsilavinimo svarba;

išmokti geriau pažinti save ir tai, kas juose yra svarbiausia;

gebėti naudotis kompiuterio teikiamomis galimybėmis ieškant informacijos apie profesinį orientavimą,

informuoti apie darbo rinkos būklę, profesijas;

Konsultuoja profesijos patarėja: Silvija Pumpurs  tel. 846048290    

Psichologė  Anželika  Korolenko      

Socialinė  pedagogė  Biruta Jencienė tel. 846048290    

Švietėjiška veikla

suteikti informaciją apie galimybes konsultuotis išorinėse institucijose mieste ir respublikoje, apie atvirų durų dienas kolegijose, profesinėse mokyklose, organizuoti susitikimus su darbo biržos atstovais ir kitais specialistais nurodančiais darbo rinkos tendencijas