Į ugdymo įstaigą mokiniai priimami su nedideliais, vidutiniais, dideliais ir labai dideliais specialiaisiais poreikiais.

Jie ugdomi trijose specialiosiose klasėse ir vienoje lavinamojoje klasėje. Kiekvienoje šioje klasėje dirba trys specialistai: specialusis pedagogas, auklėtojas ir mokytojo padėjėjas.

Yra galimybė kai kuriuos mokinius integruoti į bendrojo lavinimo klases.

Mokinius ugdo aukštos kvalifikacijos patyrę specialistai: logopedai, specialieji pedagogai, psichologas, socialinis pedagogas, judesio ir padėties korekcijos mokytoja.

Specialiąją pagalbą teikia mokytojo padėjėjai, kurie padeda vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pagal gebėjimus ir galias dalyvauti ugdomojoje ir popamokinėje veikloje.

Mokykla yra apsirūpinusi mokinių ugdymui ir korekcijai reikalingomis specialiosiomis priemonėmis, aplinka pritaikyta įvairių sutrikimų turintiems vaikams.

Mokiniai su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais poreikiais gali būti ugdomi iki 21 m.

Mokytojai rengia pritaikytas ir individualizuotas programas. Mokiniai su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais poreikiais baigę pagrindinio ugdymo programą, gali  mokytis pagal socialinių įgūdžių  ugdymo programą.