1. Mokinys privalo atsakingai vykdyti pagrindinę mokinio pareigą – stropiai mokytis, būti atidus ir aktyvus pamokų metu, sąžiningai atlikti užduotis.  

2. Mokinys turi atsinešti mokymuisi reikalingas priemones.

3. Vadovėliai mokiniams išdalijami nemokamai mokyklos nustatyta tvarka. Mokinys, sugadinęs ar praradęs vadovėlį, atlygina už jį ir praranda teisę gauti naują vadovėlį (įsigyja iš knygyno už savo pinigus).

4. Mokiniai į mokyklą renkasi 7.50 val., nevėluoja į pamokas.

5. Pamokų bei kitų renginių metu mokinys elgiasi drausmingai, netrikdo pamokos ar renginio rimties, reaguoja į mokytojo pastabas.

6. Iš pamokų mokinys gali išeiti tik informavęs klasės auklėtoją arba mokytoją, jeigu jų nėra – mokyklos administraciją, ir gavęs leidimą.

7. Neatvykęs į mokyklą dėl ligos, mokinys pateikia gydytojo pažymą; kitos pamokų praleidimo priežastys išimtinais atvejais gali būti pateisinamos klasės vadovo, tėvų nuožiūra.

8. Susirgęs ar susižeidęs privalo kreiptis į klasės auklėtoją ar mokytoją; kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą ir pristatyti pažymą iki rugsėjo 1 d.

9. Mokinys, praleidęs pamoką, turi už ją atsiskaityti nustatyta tvarka.

10. Neatlikęs namų darbų, nepasiruošęs pamokai, turi informuoti mokytoją prieš pamoką.

11. Mokinys privalo saugoti jam duotas mokymo priemones, vadovėlius, bibliotekos knygas. Už mokyklai padarytą žalą mokinys (arba jo tėvai, globėjai) atsako įstatymų numatyta tvarka.

12. Mokinys atsako už klasėje esantį inventorių ir mokymo priemones, tvarką, švarą visoje mokyklos teritorijoje: kabinetuose, koridoriuose, salėse, kieme.

13. Mokinys pagarbiai bendrauja su bendramoksliais, mokytojais, mokyklos darbuotojais.

14. Mokiniui draudžiama naudoti fizinę (muštis, stumdytis, spardyti) ir emocinę (pravardžiuoti, grasinti, ignoruoti) prievartą, reketuoti, vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus.

15. Mokiniai vilki švarius, tvarkingus ir estetiškus drabužius, atitinkančius  kasdienį stilių, savo išvaizda nešokiruoja ir netrikdo aplinkinių.

16. Kūno kultūros pamokose mokiniui privaloma dėvėti sportinę avalynę bei aprangą, kuri nedėvima kitų pamokų metu, sporto salėje vykstančių pamokų metu trumpą sportinę aprangą; technologijų pamokose privaloma dėvėti specialią aprangą (chalatus, prijuostes).

17. Draudžiama pamokose dėvėti striukes, paltus, juos privaloma laikyti spintelėse arba rūbinėje; nepalikti kišenėse pinigų bei kitų vertingų daiktų. Dingus drabužiams, nedelsiant kreiptis į klasės auklėtoją ar administraciją, už daiktus, mobiliuosius telefonus, paliktus kišenėse, atsako pats mokinys.

18. Mokiniui, nesilaikančiam Mokinio elgesio taisyklių, taikomos drausminės priemonės: žodinis įspėjimas, pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, pokalbis VGK, tėvų iškvietimas į mokyklą, svarstymas pedagogų taryboje, dalyvaujant tėvams, gali būti pasiūlyta keisti mokymosi formą (nuo 14 m.), už piktybišką mokinio elgesio taisyklių pažeidinėjimą išskirtiniu atveju mokinys, sulaukęs 16 m., gali būti šalinamas iš mokyklos.

19. Mokiniui griežtai draudžiama pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais, triukšmauti, pažeidinėti mokykloje nustatytą tvarką, vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti, vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas, kvaišalus, smurtą bei atsinešti pornografiją propaguojančią literatūrą ir reklaminę medžiagą, naudoti pirotechnikos priemones; apie pastebėtus pažeidimus mokinys privalo  informuoti mokytojus, administraciją.

20. Draudžiama neštis į mokyklą ginklus, peilius, dujinius balionėlius, toksines medžiagas, narkotikus, kitokius kvaišalus, alkoholinius gėrimus, kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus; garso įrašus, literatūrą, žurnalus, kitus leidinius, propaguojančius žiaurų elgesį, smurtą, karą ar pornografiją.

21. Mokiniui draudžiama pertraukų ir pamokų metu išeiti už mokyklos teritorijos ribų.

22. Mokinys privalo laikytis saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.

23. Mokinys privalo viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti savo mokyklai.

24. Mokinys privalo uždarose patalpose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukės) paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu, kai tai daryti įpareigoja Vyriausybės nutarimai, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai ar kiti teisės aktai.

PATVIRTINTA
 Palangos ,,Baltijos” pagrindinės mokyklos
 direktoriaus 2014 m. spalio 07 d. įsakymu Nr.33 R