Metodinė taryba

Metodinės tarybos nariai: Dainius Navickas – metodinės tarybos pirmininkas. Neringa Petrulienė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė. Violeta Gulbinskienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė. Vida Šiušienė –  tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė. Asta Dobrovolskienė – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Reda Gulbinskienė – pradinių klasių

Mokytojų pareigos

užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą; ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę; laikytis teisės aktų, Mokytojo etikos normų ir Mokyklos darbo tvarką nustatančių dokumentų; tobulinti savo kvalifikaciją; suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių; nešališkai vertinti mokinių