Tėvų teisės ir pareigos

Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę: nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymo formas; dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, mokyklą ar kitą švietimo teikėją; gauti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir jo pasiekimus; dalyvauti Mokyklos savivaldoje; naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis. Tėvų (globėjų,