Kokybės krepšelio projekto vykdymo metu buvo numatytos tęstinės integruotos informacinių technologijų ir matematikos dalyko veiklos. Mokiniai turėjo sumodeliuoti skirtingas geometrines figūras, jas išspausdinę  su 3D spausdintuvais per matematikos pamokas ir  taikydami jau turimas ir naujas žinias, tyrinėti  figūrų charakteristikas ir parametrus: ilgius, paviršiaus plotą, tūrį, skersmenį ir pan. Šia veikla diegiamas STEAM ugdymo organizavimo modelis, kuris integruojant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos,  matematikos žinias, ugdo mokinių  kūrybiškumo,  bendradarbiavimo ir kritinio mąstymo, tiriamosios veiklos kompetencijas. 

IT ir matematikos mokytojai