Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla nuo 2022 m.  dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“ . Antrus metus šį projektą įgyvendinanti mokykla balandžio   7 d. bendradarbiaudama su Palangos švietimo pagalbos tarnyba organizavo metodinę konferenciją „Inovatyvaus mokymosi strategijos“ miesto pedagogams.

Konferencijos pirmoje dalyje pranešimą apie mokinių neuroįvairovę ir jų pažinimą  skaitė švietimo ekspertė-konsultantė Renata Dudzinskienė. Lektorė, turinti didelę patirtį dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais,  dalinosi įžvalgomis,  kaip inovatyvūs ugdymo strategijos ugdymo proceso diferencijavimą ir individualizavimą pakelia į aukštesnį kokybinį lygmenį, nes veikdami visas vaiko pažinimo sistemas – atmintį, suvokimą, mąstymą, dėmesį, jausmus –  įgalina mokytoją remtis tokiais metodais, kurie tinka visiems mokiniams, sėdintiems klasėje. Socialinis psichologas Edvardas Šidlauskas kalbėjo apie pedagogų ir tėvų komunikacijos svarbą ieškant kelių į kiekvieno mokinio ugdymo(si) sėkmę.

Antroje konferencijos dalyje savo patirtimi taikant inovatyvias mokymosi strategijas dalinosi „Baltijos“ pagrindinės mokyklos mokytojai. Įdomiosios gamtos modulio mokytojas ir mokinių mokslinių tiriamųjų darbų vadovas G. Baranauskas pristatė, kokios mokslinės tiriamosios veiklos galimybės atsiveria  praturtinus gamtos mokslų laboratoriją naujomis priemonėmis ir prietaisais. Savo patirtimi, kaip per šiuos mokslo metus pasikeitė ugdymo procesas įprastas lentas pakeitus išmaniosiomis, dalinosi anglų kalbos mokytoja R. Burbienė, dailės mokytoja R. Ščerbakovienė, geografijos mokytojos D. Navickienė ir A. Dobrovolskienė, pradinių klasių mokytojos R. Griciuvienė, K. Jocienė ir A. Žaromskienė.  Matematikos mokytojos N. Garbenčienė, J. Raščiauskienė ir  L. Narvilienė paruošė pranešimą apie dviejų mokytojų vienoje klasėje modelį ir džiaugėsi pastebima mokinių pažanga mokantis matematikos. Informacinių technologijų ir matematikos mokytoja D. Kapica pristatė per metus sukurtą skaitmenizuotų užduočių banką ir jo panaudojimo galimybes diferencijuojant ugdymo procesą bei dalinosi patirtimi, kaip pavyko  įveiklinti 3D modeliavimo įrankius matematikos ir informacinių technologijų pamokose. Informacinių technologijų mokytojas R. Kapica paruošė pranešimą apie tai, kaip mokykloje pradėjusios veikti „Robotikos studijos“ užsiėmimuose mokiniai mokosi spręsti problemas, domėtis technologinėmis naujienomis, lavina logikos įgūdžius.

Konferencijos metu pristatyti pranešimai – puikus įrodymas, kad Kokybės krepšelio projektas „Baltijos“ mokykloje vykdomas sėkmingai ir įgyvendina užsibrėžtą tikslą – sudaryti kiekvienam vaikui pagal poreikius ir gebėjimus tinkamas ugdymo(si) sąlygas tobulinat ugdymosi proceso kokybę ir siekiant kiekvieno vaiko asmeninės pažangos.