Maitinimas

Mokykloje organizuojamas maitinimas mokiniams, mokytojams, personalui. Palangos „Baltijos” pagrindinė mokykla dalyvauja pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje „Pienas vaikams“, kurią teikia „Žemaitijos pienas“. Palangos „Baltijos” pagrindinės mokyklos vyr. virėja Laima Petrošienė, el. paštas: valgykla@baltijosmokykla.lt, tel. (8 460) 48687. Maitinimas mokykloje organizuojamas pagal Aldonos Bičiušienės sudarytus perspektyvinius valgiaraščius ir

Asmens duomenų apsauga

PALANGOS ,,BALTIJOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA PALANGOS ,,BALTIJOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA PALANGOS ,,BALTIJOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRANEŠIMO APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ TVARKOS APRAŠAS PALANGOS ,,BALTIJOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS PALANGOS „BALTIJOS“

Teisės aktai

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Palangos miesto savivaldybės nutarimais ir mokyklos nuostatais. Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą: Švietimo įstatymas Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas  Ugdymo programos

Planuojamų pirkimų vertės

Supaprastintųjų viešųjų pirkimų taisyklės Planuojamų pirkimų vertės 2022 m. Vasario 21 d. (Papildymas) Planuojamų pirkimų vertės 2022 m. Sausio 7 d. Planuojamų pirkimų vertės 2021 m. Sausio 4 d. Planuojamų pirkimų vertės 2020 m. Sausio 10 d. Planuojamų pirkimų ir paslaugų vertės 2017 metams, patikslinimas Planuojamų pirkimų ir paslaugų vertės

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2023 M. IV KETVIRTIS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2023 M. III KETVIRTIS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2023 M. II KETVIRTIS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2023 M. I KETVIRTIS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2022 M. VI KETVIRTIS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2022 M. III KETVIRTIS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2022 M. II KETVIRTIS BIUDŽETO

Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas  Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis bruto darbo užmokestis Vidutinis mėnesinis nustatytasis bruto darbo užmokestis 2022-09-01 už 2022 m., Eur. už 2023 m., 1 ketv.Eur. 1 Direktorius 1 3753 4676 2 Direktoriaus pavaduotojai 3,5 2198 2886 3 Pagalbos mokiniui specialistai  (soc.pedagogas,psichologas,spec.ped.,logopedas) 6,95 1721 1929 4 Mokytojai 53,16